University of Ottawa Campus Reception - Nov 12, 2012

Campus Reception at the University of Ottawa, November 12, 2012

President's Speech